آيين نامه اجرايي ماده (50) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394/05/10

ماده 1 – اصطلاحات و واژه هايي كه در اين آيين نامه بكار رفته، داراي معاني زير است:
الف – قانون: قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور – مصوب 1394-
ب – دستگاه اجرايي: دستگاه هاي تحت پوشش (ملي يا استاني) وزارت جهاد كشاورزي
ج – موسسه عامل: بانك هاي عامل، موسسات اعتباري غيربانكي داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا صندوق هاي غيردولتي حمايت از توسعه بخش كشاورزي
د – قرارداد عامليت: قراردادي كه ميان واگذارنده اعتبار و موسسه عامل براساس مفاد قانون، موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه ريزي (كشور و استان ها) و ضوابط اين آيين نامه منعقد و مطابق آن وجوه اداره شده در اختيار موسسه عامل قرار مي گيرد.
هـ – واگذارنده اعتبار: دستگاه اجرايي كه طبق مقررات بودجه سالانه كل كشور، مسئوليت واگذاري اعتبار به مؤسسه عامل را بر عهده دارد.
و – بهينه سازي مصرف آب و انرژي: استفاده از روش ها و فناوري هاي نوين در ارتباط با مصرف كمتر آب و انرژي در كشت هاي متراكم گلخانه اي.

ماده 2 – حمايت از متقاضيان و بهره برداران واجد شرايط بخش هاي خصوصي و تعاوني در زمينه ايجاد و توسعه كشت هاي متراكم گلخانه اي با اولويت مصرف كمتر آب و انرژي از محل اعتبارات بودجه عمومي كشور بر اساس برنامه سالانه ارايه شده متضمن پهنه بندي مناطق ايجاد و توسعه كشت هاي متراكم گلخانه اي و اولويت بندي آن بر حسب شرايط دسترسي به آب كشاورزي، سازگاري اقليمي، نوع محصولات و بازاررساني آنها و فناوري و سازه هاي گلخانه اي از سوي دستگاه اجرايي و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي (كشور و استان ها) مي باشد.

ماده 3 – حمايت ها و مشوق هاي موضوع اين آيين نامه شامل اعطاي يارانه سود و كارمزد تسهيلات بانكي (اعم از وجوه اداره شده و يا تسهيلات ناشي از تلفيق با منابع داخلي بانك) مي باشد.

تبصره – وزارت جهاد كشاورزي و دستگاه هاي تابعه استاني در چارچوب قوانين و مقررات ذي ربط مي توانند نسبت به اعطاي ساير مشوق ها و حمايت ها نظير كمك هاي بلاعوض در اجراي طرح هاي تملك دارايي سرمايه اي زيربنايي، يارانه بيمه محصولات كشاورزي و ساير حمايت ها اقدام نمايند.

ماده 4 – سهم آورده متقاضيان و بهره برداران موضوع اين آيين نامه در طرح هاي مربوط به بخش كشاورزي با تشخيص واگذارنده اعتبار با توجه به نوع طرح و توان مجري بين ده درصد تا سي درصد مجموع سرمايه ثابت و در گردش تعيين مي گردد.

ماده 5 – مؤسسه عامل موظف است اصل و سود دريافتي بابت بازپرداخت اقساط تسهيلات وجوه اداره شده موضوع اين آيين نامه (از محل بودجه كل كشور) را در سررسيد به حساب خاصي كه توسط خزانه داري كل كشور در مركز و در استان ها توسط خزانه معين استان افتتاح مي گردد، واريز نمايد. معادل صد درصد وجوه واريزي مجدداً پس از پيش بيني در قوانين بودجه سنواتي براي ايجاد و توسعه كشت هاي متراكم گلخانه اي به كار گرفته خواهد شد.

ماده 6 – مؤسسه عامل موظف است ظرف سي روز از زمان دريافت طرح هاي مشمول اين آيين نامه كه توسط دستگاه اجرايي معرفي شده است، پس از تكميل مدارك از جانب متقاضي، آن را از نظر توجيه فني، مالي و اقتصادي بررسي و نظر قطعي خود در خصوص رد يا تصويب طرح ها به واگذارنده اعتبار اعلام نمايد. تسهيلات مربوط ظرف سي روز كاري پس از تصويب طرح بايد توسط مؤسسه عامل متناسب با پيشرفت كار و در چارچوب ضوابط آن مؤسسه به متقاضي پرداخت گردد.

ماده 7 – دوره اجراي طرح هاي موضوع اين آيين نامه بر حسب نوع طرح و شرايط برخورداري و يا محروميت مناطق و اولويت هاي اجرايي شامل دوره اجرا، تنفس، مشاركت و بازپرداخت بنا به تشخيص واگذارنده اعتبار و بر حسب نوع طرح حداكثر تا ده سال خواهد بود.

ماده 8 – اعتبار واريزي توسط واگذارنده اعتبار به حساب مخصوص نزد مؤسسه عامل، پس از دريافت اعلام وصول حسب مورد توسط ذي حساب يا مدير امور مالي واگذارنده اعتبار به هزينه قطعي منظور مي گردد.

ماده 9 – وجوه اداره شده موضوع اين آيين نامه در چارچوب قرارداد عامليت توسط واگذارنده اعتبار نزد مؤسسه عامل توديع تا با رعايت قوانين بودجه و ساير قوانين و مقررات و مفاد اين آيين نامه در اختيار متقاضيان قرار گيرد.

تبصره– دستگاه واگذارنده اعتبار موظف است يك نسخه از قرارداد عامليت منعقده را در اختيار سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور قرار دهد.

ماده 10 – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است از طريق بانك هاي عامل و بر اساس ماده (47) قانون نسبت به تأمين تسهيلات مورد نياز با اولويت واحدهاي گلخانه اي اقدام نمايد.

ماده 11 – سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور پيشنهاد اعتبارات مورد نياز وزارت جهاد كشاورزي را بررسي و در چارچوب منابع و مصارف بودجه سالانه كشور، نسبت به پيش بيني اعتبار مورد نياز رديف «ايجاد و توسعه كشت هاي متراكم گلخانه اي» در قالب وجوه اداره شده اقدام لازم را به عمل آورد.

ماده 12(اصلاحي 02ˏ04ˏ1395)– به سازمان جهاد كشاورزي استان اجازه داده مي شود با تأييد شوراي برنامه ريزي و توسعه استان بخشي از اعتبارات استاني را در قالب كمك هاي فني و اعتباري از محل اعتبارات مصوب مربوط جهت توسعه كشت هاي تراكم گلخانه اي موضوع اين آيين نامه اختصاص دهد.

ماده 13 – مؤسسه عامل موظف است گزارش عملكرد جذب و مانده اعتبارات و تسهيلات بانكي موضوع اين آيين نامه را هر سه ماه به دستگاه اجرايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعلام نمايد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *