قوانین:

  1. قانون اتاق بازرگانی وصنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران (تاریخ تصویب:1369/12/15)
  2. قانون اساس نامه مرکز داوری اتاق ایران (تاریخ تصویب: 1380/11/14)
  3. قانون داوری تجاری بین المللی (تاریخ تصویب: ۱۳۷۶/۰۶/۲۶)
  4. قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (تاریخ تصویب: ۱۳۹۰/۱۱/۱۶)
  5. قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (تاریخ تصویب: ۱۳۹۴/۰۲/۰۱)

آیین نامه ها:

۱ . آیین نامه اجرایی ماده (۹) قانون بھبود مستمر محیط کسب و كار (مصوب : ۲۶/ ۹۳/۰۵ )
۲ . آیین نامه اجرایی ماده (۱۶) قانون بھبود مستمر محیط کسب و كار (مصوب : ۹۴/۰۲/۰۶)
۳ . آیین نامه اجرایی ماده (۲۵) قانون بھبود مستمر محیط کسب و كار (مصوب : ۹۵/۰۱/۱۸)
۱) آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده ( ۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر (مصوب سال۱۳۹۴ )
۲) آیین نامه اجرایی ماده (۵۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر (مصوب : ۹۴/۰۳/۰۶ )
۳) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر (مصوب : ۹۴/۰۳/۲۷ )
۴) آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (۹) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر (مصوب :۹۴/۰۴/۰۷ )
۵) آیین نامه اجرایی ماده (۵۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر (مصوب :۹۴/۰۴/۰۷)
۶) آیین نامه اجرایی ماده (۵۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر (مصوب :۹۴/۰۴/۰۷)
۷) آیین نامه اجرایی ماده (۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر (مصوب :۹۴/۰۴/۲۱)
۸) آیین نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر (مصوب :۹۴/۰۴/۳۱)
۹) آیین نامه اجرایی ماده (۵۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر (مصوب :۹۴/۰۵/۱۰)
۱۰) آیین نامه اجرایی ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر (مصوب :۹۴/۰۵/۱۱)
۱۱) اصلاح ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر (مصوب :۹۴/۰۵/۲۷ )
۱۲) آیین نامه اجرایی ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر (مصوب :۹۴/۰۶/۱۵)
۱۳) آیین نامه اجرایی ماده (۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر (مصوب : ۰۶/ ۹۴/۰۸ )
۱۴) آیین نامه اجرایی ماده (۳۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر (مصوب :۹۴/۰۸/۱۰)
۱۵) اصلاح ماده (۱۲) آیین نامه اجرایی ماده (۵۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر (مصوب :۹۵/۰۴/۰۲ )
۱۶) آیین نامه اجرایی ماده (۶۱) الحاقى قانون رفع موانع توليد رقابت پذیر (مصوب :۱۶/ ۱۱/ ۹۸)
۱۷) آيين نامه اجرايى ماده (۲۰) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير (مصوب :۹۸/۱۲/۲۵)
۱۸) آيين نامه اجرايى ماده (۴۴) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير (مصوب :۱۴۰۱/۰۵/۱۲ )